HOME   제품소개   칩(Chip)  
칩(Chip)
Visible LED chip (가시광선) IR (Infrared) LED (적외선) 제너다이오드 & 서브 마운트 포토다이오드 & 트랜지스트 기타
PCB&리드프레임
소 자
 
 
포토 다이오드, 트랜지스트
- 생산제품 : 필요하신 제품 연락주시기 바랍니다.
- PIN silicon photo-diode chips, Photo Diode Array, photo-Darlington chips for Ambient sensor,
  포토트라이악(Photo Triac)
Si Photo - transistor Chip
Part No 구조 Chip Size ICEO VCE(SAT) BVCEO BVECO BVCBO HFE
mil mm Typ Max Min Min Min Min Max
TK018PT NPN 24*18 0.61*0.46 0.1 0.1 0.2 70 5 70 300 1920
TKS136PT NPN 18*18 0.46*0.46 0.1 0.05 0.2 70 7 70 300 1920
TK123PT NPN 23*23 0.58*0.58 0.1 0.1 0.3 40 5 40 400 2000
TK124PT NPN 24*24 0.60*0.60 0.1 0.1 0.4 60 5 60 200 2500
TK135PT NPN 36*24 0.92*0.61 0.1 * 0.3 60 5 90 300 1920
TK147PT NPN 51*47 1.30*1.19 0.1 0.2 0.4 30 5 30 200 1800
TK136PT NPN 36*18 0.91*0.46 0.1 0.1 0.2 30 5 30 300 1920
TK148PT NPN 48*24 1.22*0.61 0.1 0.2 0.4 30 5 40 200 2500
TK118PT NPN 48*18 1.22*0.46 0.1 0.2 0.4 30 5 30 400 2000
TK214PT NPN 48*14 1.22*0.46 0.1 0.2 0.3 30 5 30 300 1400
TK236PT NPN 36*14 0.91*0.36 0.1 0.2 0.3 30 5 40 200 2500
TKCS16PT NPN 16 0.41 사양서별첨
TKCS18PT NPN 18 0.46 사양서별첨

Si Photo - Diode (High speed용 )
Part No 구조 Chip Size Vf
(V)
VBR
(V)
ID
(nA)
IL
(uA)
λp
(nm)
CJ
(pF)
Tr/Tf Application
mil mm Min Max Min Typ Max Typ Typ Typ Typ Max
TK018HPD PIN  0.54*0.67 0.5 0.8 60  10      IrDA
TKP37HPD PIN 36 0.9 0.5 2 35  15 9.5   20 20
TKP51HPD
TKP52HPD
TK040HPD PIN 40*40 1.01*1.01 0.5 1.3 35  10 4.2 940 3.5 20/20 40/40 IrDA
TK043HPD PIN 43*43 1.09*1.09 0.5 1.3 35 2 10 3.2 940 4.9 25/25 40/40 IrDA
TK060HPD PIN 60*60 1.52*1.52 0.5 1.3 35 2 10 10 870  12/12  IrDA
TK080HPD PIN 80*80 2.03*2.03 0.5 1.3 35 2 10 20 870 15 15/15  고속도로
톨게이트
/Auto High pass
TK120HPD PIN 120*120 3.048*3.048 0.8 1.3 35  10 45 940 40 23/23 고속도로
톨게이트
/Auto High pass

Si Photo - diode Chip
Part No 구조 Chip Size Vf(V) VBR(V) ID(nA) IL(uA) λp(nm) CJ(pF)
mil mm Min Max Min Typ Max Typ Typ Typ
TK025PD PIN 35*25 0.890*0.640 0.5 1.3 35 2 10 1.8 940 1.5
TK026RPD PIN 26.8*26.8 0.680*0.680 0.5 1.3 60 / 10 8.0 800 3.0
TK040PD PIN 40*40 1.010*1.010 0.5 1.3 35 / 10 4.2 940 3.5
TK043PD PIN 43*43 1.090*1.090 0.5 1.3 35 2 10 3.2 940 4.9
TK060PD PIN 60*60 1.520*1.520 0.5 1.3 35 / 10 11 940 11
TK064PD PIN 64*64 1.630*1.630 0.5 1.3 35 2 10 11 940 14
TK080PD PIN 80*80 2.030*2.030 0.5 1.3 35 / 10 22 940 22
TK090PD PIN 90*90 2.290*2.290 0.5 1.3 35 / 20 27 940 27
TK100SPD PIN 100*100 2.500*2.500 / 1.3 80 / 10 33 940 33
TK114RPD PIN 114*202 2.900*5.150 0.5 1.3 35 2 10 86 940 85
TK120PD PIN 120*120 3.050*3.050 0.5 1.3 35 / 10 45 940 44
TK130PD PIN 130*130 3.300*3.300 0.5 1.3 35 / 10 31 940 30
TKN43PD PIN 43*43 1.090*1.090 0.5 1.3 35 / 10 3.2 940 4.9
TKN50PD PIN 60*43 1.524*1.092 0.5 1.3 35 2 10 7.4 940 8.1
TKN60PD PIN 60*60 1.520*1.520 0.5 1.3 35 2 10 8.0 940 12
TKN64PD PIN 64*64 1.630*1.630 0.5 1.3 35 2 10 11 940 14
TKN77PD PIN 77*53 1.960*1.350 0.5 1.3 35 2 10 9.5 940 14
TKP62PD PIN 61.8*61.8 1.570*1.570 0.5 1.3 35 10 20 12 940 16
TKP70PD PIN 70*70 1.780*1.780 0.5 2 35 10 20 11 940 14

InGaAs/InP PIN Chip
Part No 구조 Chip Size R(A/W) Id(nA) C(pF) 
(μm) Min Typ Typ Max Typ Max
TK912P3A PIN 300*300 0.9 0.93 0.1 1 1.0 1.2
TK912P3B PIN 300*300 0.9 0.93 0.1 1 0.75 0.95
TK912P3C PIN 300*300 0.9 0.93 0.1 1 0.55 0.75
TK916M3A PIN 400*400 0.9 * 0.1 5 * *
TK920M3A PIN 500*500 0.9 0.93 0.1 5 * *
TK925M3A PIN 600*600 0.9 0.93 0.1 5 * *

Si Resistor Chip
Part No 구조 Chip Size Resistor(Ω) Apply Current Voltage Range(V)
mil mm Condition(mA)
TK110CR Si 10*10 0.254*0.254 200 20 3.6~4.4
240 20 4.3~5.3
800 10 7.2~8.8
1000 5 4.5~5.5
1200 5 5.4~6.6
1400 5 6.3~7.7
1600 5 7.2~8.8
7000 1 6.3~7.7
TK114CR Si 14*14 0.36* 0.36 200 20 3.6~4.4
240 20 4.3~5.3
800 10 7.2~8.8
1000 5 4.5~5.5
1200 5 5.4~6.6
1400 5 6.3~7.7
TK116CR Si 16*16 0.41* 0.41 720 10 6.48~7.92
800 10 7.20~8.80
1000 5 4.5~5.5
1400 5 6.3~7.7
 
OEM / ODM 생산 및 Customize Design 생산 가능합니다
제품 "Part No"를 클릭하시면 구체적인 내용을 확인 할 수 있습니다.
추가 필요하신 사양이나 요구사항이 있으시면 " 제품문의 " 를 클릭하시거나 직접 E-mail로 연락 주십시오.